1. Cửu tinh và bát quái
Trong la bàn có hai Nội thất Gia Khánh cửu tinh bàn, lần lượt là Lạc thư cửu tinh bàn, Địa mẫu phiên quái cửu tinh bàn hay còn gọi là Tọa sơn cửu tinh bàn. cửu tinh trong Lạc...